ÅPENHETSLOVEN

Den 1. juli 2022 vedtok stortinget åpenhetsloven. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Formålet er også å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Redegjørelsen

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Dronningen 1, 0287 Oslo. Selskapet er administrert ved hjelp av datterselskapet Embla Bygg AS, hvor det er 5 ansatte.

Driftsområde

Nord West Eiendom AS er et investeringsselskap med hovedtyngde på eiendomsutvikling i Oslo og Bærum, med primærkompetanse på bolig. Ved hjelp av datterselskapet Embla Bygg AS, prosjekterer og administrerer vi byggeprosjekter i egen regi. I vår portefølje har vi prosjekter som omfatter nybygg av boliger med totalt 1 til 6 nye boliger i hvert prosjekt. Alt av produkter som brukes i vår drift er kjøpt inn fra produktprodusenter eller fra produktleverandører som byggevareforhandlere og andre grossister. Vi benytter i all hovedsak små og mellomstore entreprenører, som total – eller underentreprenører. Vi har ingen egne håndverkere ansatt i vårt system, men har en stab på 5 personer i Embla Bygg AS, som administrerer prosjektene og følger opp entreprenørene.

Forankring av ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

I tråd med åpenhetsloven har vi gjennomgått og oppdatert våre etiske retningslinjer for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold er klart forankret i virksomheten. Retningslinjene er blitt vedtatt av ledelsen og styret, og de brukes aktivt i vår organisasjon.

Det vil bli referert til våre etiske retningslinjer i alle våre entreprisekontrakte og entreprenørene vil oppmuntres til å videreføre dem i deres egen virksomhet og verdikjede.

Vår rutine for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav. Vi har tilpasset rutinen slik at den samsvarer med hvordan vi har valgt å organisere ansvaret for aktsomhetsvurderinger, tiltak og evaluering av tiltak. Hovedansvaret ligger hos styret i Nord West Eiendom AS.

Risiko og tiltak

En vesentlig faktor i vår prioritering av tiltak er vår evne til å påvirke de faktiske eller mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold vi finner i egen verdikjede. Vi har valgt å prioritere og innføre tiltak der vi har størst påvirkningsmulighet. Desto lenger ut fra egen virksomhet vi beveger oss, desto mindre påvirkningsmulighet har vi over aktørene i verdikjeden.

Bygg- og anleggsbransjen er en svært ressurskrevende bransje. Som prosjekteier i bransjen har vi en omfattende og skiftende verdikjede, som involverer et stort antall mennesker og produkter i verdiskapingen. En omfattende verdikjede øker også sannsynligheten for mulige eller faktisk negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Egenvirksomhet

Vi er en liten og oversiktlig organisasjon med kun 5 ansatte i datterselskapet Embla Bygg AS. Dette inkluderer selskapets reelle eiere og styremedlemmer. Det er ikke avdekket faktisk skade på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår egen virksomhet. Med «egen virksomhet» refererer vi til våre egne ansatte og forhold internt i organisasjonen.

I organisasjonens medarbeidersamtaler er det lagt inn et sjekkpunkt som skal gjennomgås knyttet til mulig diskriminering og trakassering, slik at temaet er på agendaen jevnlig. Utover dette er organisasjonen såpass oversiktlig at ytterligere tiltak ikke er iverksatt.

Det er forventet at resultatet av tiltakene vil holde risikoen for diskriminering og trakassering på et minimum i organisasjonen og at eventuelle negative resultater fanges opp umiddelbart.  ‍

Underleverandører(UE)

Utover vår egen virksomhet er våre underentreprenører våre nærmeste forretningsforbindelser. Som prosjekteier har vi stor påvirkningsmulighet til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i denne delen av verdikjeden vår.

Sosial dumping og overtredelse av nasjonal lovgivning for lønns- og arbeidsvilkår er dessverre en kjent problematikk i bygg- og anleggsbransjen.

Våre byggeledere er i daglig kontakt med underentreprenørene og deres ansatte. I den dialogen inngår det også undersøkende tiltak knyttet til å kartlegge arbeidsforhold, lønnsnivå og i hvilken grad lønnen utbetales.

Det siste året er det blant annet avdekket manglende og forsinkede lønnsutbetalinger hos enkelte underentreprenører. Vi følger da opp entreprenøren og sørger for at våre utbetalinger går til å betale lønninger til de ansatte som jobber i våre prosjekter.

For å redusere risiko for sosial dumping og brudd på allmengjøringsforskrifter har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har oppdatert vår rutine for påseplikt etter en generell risikovurdering av underleverandører. Risikovurderingen baserte seg på risikofaktorer som bransjerisiko, virksomhetsrisiko og kjent risiko. I denne kartleggingen ble det identifisert ulike fagområder fra bygg- og anleggsbransjen som utgjør en større risiko for negativ påvirkning. I henhold til den oppdaterte rutinen vil vi alltid gjennomføre påseplikt av underleverandører som tilhører risikofagene, i tillegg til gode påsepliktrutiner generelt. Vi har også tydeliggjort trinnene i eskaleringsprosedyren dersom vi finner avvik under en påseplikt.

Overordnet skal vi gi kontraherte firmaer muligheten til å rette opp eventuelle avvik fra gjeldende allmengjøringsforskrifter. Dokumentasjon av slike gjenopprettingstiltak er nødvendig. Avhengig av gjenopprettingstiltak vil vi kontakte arbeidstilsynet slik at de kan gjøre en selvstendig vurdering. Dette er for å kunne fremme seriøsitet i bransjen og sikre anstendig arbeidsforhold for alle de ansatte i firmaet.  

En viktig del av arbeidet med å redusere risikoen for sosial dumping og brudd på allmengjøringsforskrifter skjer også før og under kontraktsinngåelsen. Ved kontraktsinngåelse informerer vi underleverandører om gjeldende allmengjøringsforskrifter og våre forventinger om etterlevelse av lovverket. Disse forventingene vil bli kontraktsfestet i våre standard kontrakts bestemmelser. Vi har tatt opp problematikken om sosial dumping og brudd på lønns- og arbeidsvilkår på forskjellige arenaer for å øke bevisstheten om disse utfordringene blant de ansvarlige for kontraktsinngåelser.

Vi tror at resultatet av disse tiltakene vil bidra til å fremme seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen.

Planlagte tiltak:

Diskriminerende og trakasserende atferd er en annen velkjent problematikk i bygg- og anleggsbransjen. Flere kvinner i bransjen rapporterer tilfeller av slike hendelser, noe som er i direkte strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Selv om vi ikke har kjennskap til konkrete situasjoner der slike hendelser har skjedd, kan vi ikke utelukke muligheten for at de har funnet sted på noen av våre byggeplasser.

Videre ønsker vi å etablere varslingssystemer på prosjektene våre for å muliggjøre rapportering av uakseptabel atferd på lik linje med intern varsling i organisasjonen. Målet vårt er å skape en arbeidsplass der alle ansatte føler seg trygge og ivaretatt. Dette skal også gjelde våre underleverandører ute på prosjektene våre.

Produktleverandører

Som nevnt innledningsvis har vi ingen egen produksjon av produkter. Alle produktene som brukes i vår virksomhet blir direkte kjøpt inn fra produktprodusenter eller fra produktleverandører som byggevareforhandlere og andre grossister. Ettersom vi gjør innkjøp fra eksterne kilder, har vi begrenset påvirkningskraft over forholdene produktene er fremstilt under. Avhengig av kontrakten i byggeprosjektene blir innkjøpene gjort av oss og/eller underleverandører.

Det er som regel høy risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold knyttet til produkter, spesielt på råvarenivå. Dette skyldes ofte fordi produktene blir produsert i land hvor lovgivningen ikke tilstrekkelig beskytter arbeidstakernes rettigheter. Geografisk risiko er derfor en viktig faktor knyttet til produktene.

Metallbaserte produkter, importert trevirke og stein er vanlige bygg- og anleggsmateriell som vi bruker i bransjen. Disse produktene er oppført på Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØs) liste over høyrisikoprodukter for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Videre er elektronikk, IKT utstyr, andre produkter som inneholder konfliktmineraler, kontorrekvisita og møbler også inkludert på denne listen.

Ved kartleggingen av leverandørene vi benyttet i 2023, så vi at nesten alle våre leverandører leverte produkter som på en eller annen måte kan plasseres i produktgruppene nevnt over. DFØs høyrisikoliste indikerer derfor at det er gjentakende svært høy og høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold på råvare- og komponentnivå i produkter vi kjøper inn til vår virksomhet. Det kan ikke hevdes at Nord West Eiendom AS har forårsaket eller bidratt til brudd på disse nivåene, ettersom produksjonen skjer mange ledd utenfor vår virksomhet. Likevel er vi direkte knyttet til disse bruddene eller mulig negativ påvirkning gjennom våre innkjøp. Vi har derfor et ansvar for å påvirke og forebygge. ‍

For å bidra med å påvirke og forebygge mulig negativ påvirkning i våre produktverdikjeder har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har igangsatt arbeidet med å kartlegge hvilke av våre produktleverandører som omfattes av åpenhetsloven eller som kan redegjøre for deres arbeid for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i deres verdikjede. Dette vil være en kontinuerlig prosess ettersom våre leverandører varierer over tid. Produktleverandørregisteret resulterer i en prekvalifiseringsliste.

Vi har gjennomgått vår innkjøpspraksis og oppdatert vår innkjøpsveileder, og vi vil i første omgang begrense egne direkte innkjøp til leverandører fra prekvalifiseringslisten. Hvis vi ønsker å handle med produktleverandører og produktprodusenter utover prekvalifiseringslisten, forplikter vi oss til å undersøke leverandørens arbeid med å fremme samfunnsansvar i deres verdikjede. Om nødvendig vil vi forsøke å påvirke leverandøren til å starte arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Den nye innkjøpspraksisen vil i første omgang kun gjelde Nord West Eiendom AS sine egne direkte innkjøp. Innkjøp gjort av våre underleverandører på prosjektene vil ikke bli underlagt samme praksis. Dette er fordi vi ønsker å innarbeide de nye rutinene i egen virksomhet før vi pålegger våre underleverandører å følge innkjøpspraksisen. På denne måten vil vi møte på de praktiske utfordringene først og utforme en gjennomtenkt praksis og system.

Vi tror disse tiltakene vil øke vår bevissthet og kunnskap om opprinnelsen til produktene og forholdene de er produsert under. På denne måten kan vi ta aktive valg om hvilke produktleverandørkjeder vi ønsker å støtte og være direkte knyttet til. Vi vil også følge med på bransjeinitiativer for å oppnå enda større innflytelse.

Oppfordring

Dette er det første året der vårt selskap redegjør for vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår verdikjede. Aktsomhetsvurderingene vil være en kontinuerlig prosess frem til vi oppnår en bærekraftig forretningspraksis som omfatter hele verdikjeden, helt ned på råvarenivå. Dette vil ta tid og krever samarbeid i bransjen, på tvers av bransjer, markeder og land for å oppnå. Derfor oppfordrer vi alle firmaer, uavhengig om de omfattes av åpenhetsloven, til å starte dette arbeidet.

Vi ser frem til vårt eget og bransjens videre arbeid med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Dersom du har ytterligere spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du kontakte daglig leder på espen@emblabygg.no . Vi henviser til §§ 6 og 7 i åpenhetsloven for veiledning om hvilken informasjon som kan etterspørres og hva vi plikter å svare på.

 

 

Oslo, 04.03.24

Compare listings

Compare